Hoppa till textinnehållet

Allmänna villkor

 1. Kort om oss och dessa villkor
  1. JE Marketplace Solutions AB, org. nr. 559260-5694 ("vi", "oss”) tillhandahåller tjänsten Treddy (”Tjänsten”, ”Treddy”) på webbplatsen treddy.se.
  2. Dessa allmänna villkor samt de eventuella bilagor eller tilläggsdokument som hänvisas till i detta dokument utgör villkoren ("Villkoren") för Tjänsten.
  3. Villkoren gäller mellan oss och dig som registrerar eller avser att registrera ett användarkonto i Tjänsten ("Användare", "du", ”dig”).
  4. Treddy startades med visionen att förändra hur privatpersoner handlar med varandra på internet. Treddy är inte en marknadsplats, utan agerar som ett komplement till redan existerande marknadsplatser. Detta för att du ska kunna använda redan etablerade forum, med stort utbud av varor om du vill köpa varor och stor räckvidd om du ska sälja varor.
 2. Detta är tjänsten
  1. Vi tillhandahåller Treddy för att möjliggöra för personer att köpa, sälja och skicka begagnade varor som säljs av andra personer. Den som använder Treddy för att köpa en vara kallas nedan för “Köpare” och den som använder tjänsten för att sälja en vara kallas för “Säljare”.
  2. Avtal om köp och försäljning av vara ingås sedan mellan Köpare och Säljare via Tjänsten. Treddy är inte part i avtalet mellan Köpare och Säljare. Konsumentlagstiftningen är inte tillämplig på ditt köp, om inte säljaren bedriver näringsverksamhet. Vi tillhandahåller Tjänsten mot den avgift som framgår i Tjänsten.
 3. Vad vi förväntar oss av dig
  1. Du måste ha fyllt 18 år för att få använda Treddy.
  2. För att använda Treddy måste både Köparen och Säljaren ha registrerat användarkonton hos Treddy. Genom att skapa ett användarkonto åtar du dig även att efterleva våra partners villkor när du använder deras tjänster, vilket inkluderar, men inte är begränsat till:
  3. Tjänsten får endast användas i enlighet med våra, vid vad tid gällande, instruktioner som framgår av Villkoren, på hemsidan treddy.se eller i Tjänsten. Det inkluderar bland annat att du ska ange korrekta uppgifter i Tjänsten. Du kan komma att debiteras för de kostnader som uppstår till följd av att du inte har följt Villkoren eller instruktioner, exempelvis om du har tillhandahållit felaktiga uppgifter avseende en varas storlek eller karaktär i vår priskalkylator.
  4. Du får inte använda Tjänsten för något ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller mot Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användarkonto. Du ansvarar vidare för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med din registrering och användning av Tjänsten.
 4. Vad vi inte tar ansvar för
  1. Vi garanterar inte att Tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig och ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos våra leverantörer eller vid underhåll av Tjänsten.
  2. Tjänsten tillhandahålls så som den är och vi lämnar inga garantier om att Tjänsten är fri från fel, brister, skadlig programvara, virus eller att innehållet är korrekt, uppdaterat eller fullständigt. Vi friskriver oss från allt ansvar härför. Vi förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten.
  3. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares åtgärder eller underlåtenhet.
  4. Om Säljaren använder Tjänsten inom ramen för en näringsverksamhet ansvarar Säljaren för att uppfylla samtliga krav enligt tillämplig konsumentlagstiftning.
 5. Godkänn förfrågningen och skicka varan
  1. Säljarens betallänk är aktiv tills en köpare betalar in pengar för varan eller tills säljaren väljer att ta bort varan från Treddy.
  2. Inom sju (7) dagar från dess att Köpare har accepterat en förfrågan ska Säljaren ha lämnat av varan hos transportören eller transportörens ombud. Har Säljaren inte lämnat av varan hos transportören under denna tid har Treddy rätt att debitera Säljaren för de kostnader som detta inneburit för Treddy (ex. kostnader för hantering av återbetalning till Köparen).
  3. Köparen ska hämta ut paketet hos paketombudet inom fjorton (14) dagar från det att avisering skickats via e-post och/eller SMS eller inom den kortare tidsperiod som anges i aviseringen. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera Köparen en avgift motsvarande uppkomna kostnader för returfrakt, expedition och faktisk hanteringskostnad.
 6. Vad som gäller för paket och leveranser
  1. För transport av varor tillämpas reglerna i NSAB 2015. Detta innebär bland annat att:
   1. Det åligger avsändaren att försändelser är förpackade med hänsyn till dess känslighet, så att dessa klarar normala transporter i samlastningstrafik och sedvanlig pakethantering. Du ska även se till att förpackningen är utformad så att ditt paket och dess innehåll inte kan orsaka skada på annat gods under transporten.
   2. Följande varor inte accepteras för transport:
    • Varor med flytande innehåll/vätskor
    • Temperaturkänsliga varor (värme/kyla)
    • Livsmedel
    • Läkemedel
    • Narkotika och droger
    • Alkohol
    • Tobaksprodukter
    • Levande växter
    • Levande eller döda djur
    • Lik/likdelar och urnor eller liknande med aska
    • Däck
    • Kontanter, värdepapper eller liknande
    • Licenspliktiga skjutvapen, luftvapen och kopior eller replikor av dessa vapen, oavsett tillverkningsår. Ej heller vapendelar eller ammunition
    • Farligt gods/farligt avfall, samtliga ADR-klasser (ej heller i begränsad mängd)
    • Varor som omfattas av exportrestriktioner
   3. Vidare gäller följande:
    • Maxvikt/kolli: 20 kg.
    • Endast ett kolli per sändning.
    • Maxlängd/kolli: 1,8 m. Kollits längd + omkrets får högst vara 3,0 m.
    • Höjden på kollit får inte understiga 20 mm.
    • Maxvolym/kolli: 0,214 m3.
    • För kollin vars längd överskrider 1,4 m tillkommer hanteringsavgift för långt paket.
    • För kollin/sändningar som överstiger ovan angivna maximala mått- och viktgränser utgår en tilläggsavgift.
    • Transportetiketten ska i sin helhet rymmas på kollits ovansida.
    • Transportören är inte skyldig att distribuera gods som överskrider ovan angivna - begränsningar. Transportören förbehåller sig därför rätten att hantera sådant gods på annat sätt än som framgår av dessa allmänna villkor.
    • Frakt beräknas efter den fraktdragande vikten, d.v.s. den högsta av den verkliga vikten eller den volymberäknade vikten. Volymberäkning: Den volymberäknade vikten beräknas genom att kollits totala volym uttryckt i kubikmeter multipliceras med 280 kg.
    • Avisering av försändelse kan ske via SMS, e-post eller brev.
    • Påminnelseavisering sker sju (7) dagar efter ankomst till paketombudet.
    • Paket som inte hämtas ut hos paketombud inom fjorton (14) dagar returneras.
   4. Paket ska vara märkt med den tillhandahållna transportetiketten.
   5. Paket kvitteras vid uthämtning hos paketombud genom uppvisade av godkänd legitimation.
 7. Undersök varan och reklamera snabbt
  1. När varan har hämtats ut av Köparen ska denne undersöka varan. Om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som Säljaren har lämnat före köpet eller annars avviker från sådan väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som Köparen rimligen kunnat förvänta sig ska Köparen meddela Säljaren och Treddy om detta inom 24 timmar från dess att varan hämtats ut (reklamation). Meddelande sker genom i Tjänsten.
  2. Köparen måste kunna styrka att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om. Köparen svarar för eventuella kostnader som uppkommer för att visa att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om.
  3. Om Köparen genomfört en reklamation i rätt tid kommer Treddy att inleda en dialog med Köparen och Säljaren i syfte att nå en lösning i enlighet med vad som anges i avsnitt 11 nedan. Förutsatt att Köparen kan styrka att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om innehåller Treddy betalningen till Säljaren.
 8. Om du misstänker att paketet skadats eller försvunnit under transporten
  1. Vid misstanke om transportskada ska reklamation ske både till oss och transportören.
  2. Det åligger mottagaren av paketet att i samband med att paketet hämtas ut kontrollera om det finns synliga skador. Första reklamationen ska då ske direkt till paketombudet vid utlämningen. Dold skada som inte syns vid utlämnandet ska anmälas till oss så snart som möjligt men inte senare än ett (1) dygn efter det att paketet hämtades ut.
  3. Om ett paket inte har nått mottagarens paketombud inom 30 dagar från det att det lämnades in för transport anses paketet vara försvunnet. En förlustanmälan ska då lämnas in av paketets avsändare och vara oss tillhanda inom 60 dagar från det att paketet lämnades in.
  4. Den som begär ersättning för transportskada eller förlust måste skicka in underlag i samband med sin reklamation. Underlaget ska styrka varans värde, beskriva vad skadan består i samt innehålla foton på emballage och skadad vara. Vi och transportören har rätt att besiktiga skadade varor.
  5. Om transportören godkänner din reklamation om att paketet är försvunnet eller om varan ej är brukbar (totalskada) ersätter Treddy dig för det försvunna paketet upp till ett maxbelopp om 10 000 kronor, inklusive ersättningen från transportören. Ersättningen från Treddy och transportören kan således aldrig sammanlagt överstiga 10 000 kronor.
 9. Såhär gör ni om köpet ska hävas och varan skickas tillbaka till säljaren
  1. Om köpet ska hävas och varan ska skickas tillbaka till Säljaren gäller följande:
   a) Köparen ska använda den returfraktsedel som vi tillhandahåller och skicka tillbaka varan till Säljaren inom 3 dagar från det att Köparen fått returfraktsedeln.
   b) Köparen ska spara inlämningskvittot i minst två månader från det att varan levererats till Säljaren.
  2. Vid retur av vara i samband med hävning förbehåller vi oss rätten att debitera Säljaren för avgiften för Tjänsten.
  3. Säljaren ansvarar för att korrekta adressuppgifter och kontaktuppgifter har angetts. Eventuella merkostnader till följd av ofullständig eller felaktigt adresserad försändelse till Säljaren debiteras Säljaren. Mottagaren av paketet måste vara en fysisk person som kan legitimera sig för att hämta ut paketet.
  4. Återbetalning till Köparen sker när Säljaren har godkänt, eller anses ha godkänt, returen av varan. Godkännande sker automatiskt om Säljaren inte har kommit med invändningar mot innehållet i returen inom 24 timmar från det att paketet hämtades ut.
  5. Hämtar Säljaren inte ut returen från paketombudet inom 30 dagar anses returen vara godkänd av Säljaren. Efter denna tid har transportören rätt till paketet och dess innehåll.
 10. Betalningen till oss för användning av tjänsten
  1. Vi tar ut en avgift för att använda Tjänsten. Storleken på avgiften framgår i Tjänsten och baseras exempelvis på vilken frakt som behövs (baserat bl.a. på vikt och storlek) och varans pris.
  2. Alla prisuppgifter i Tjänsten är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK), om inget annat särskilt anges.
  3. Betalning sker genom den betalningsmetod som från tid till annan finns tillgänglig i Tjänsten och/eller som du väljer i samband med köpet.
  4. Avgiften för att använda Tjänsten tas ut oavsett om en vara returneras eller om avtalet mellan Köparen och Säljaren hävs. Övriga kostnader för Treddy vid hävning eller retur av varan debiteras den part som Treddy bedömer har orsakat hävningen eller returen. Om Köparen är felande part har Treddy rätt att dra av ev. kostnader för Treddy i samband med detta från köpeskillingen före återbetalning. Om Säljaren är felande part kommer kostnaderna att faktureras Säljaren.
 11. Betalningen mellan köparen och säljaren
  1. Betalningar sköts av vår partner Stripe. Vi har rätt att, genom Stripe, hålla inne betalningen från Köparen till Säljaren fram till dess att köpet är genomfört eller annars uppfyller kraven på utbetalning i enlighet med dessa Villkor.
  2. Om Köparen och Säljaren inte kan komma överens trots att Köparen har reklamerat i rätt tid kommer vi att hantera situationen genom att kontakta Köparen och Säljaren. När vi kontaktar Köparen eller Säljaren har respektive part 5 dagar på sig att återkomma med svar till oss.
  3. Om Köparen och Säljaren inte kan komma överens trots att Säljaren inom 24 timmar från uthämtande av returpaketet har invänt mot innehållet i returen till Köparen och oss kommer vi att hantera situationen genom att kontakta Köparen och Säljaren. När vi kontaktar Köparen eller Säljaren har respektive part 5 dagar på sig att återkomma med svar till oss.
  4. Om Köparen eller Säljaren inte följer de svarstider som anges i Villkoren försitter part sin potentiella rätt i frågan.
  5. För att betalning till någon av parterna ska kunna ske efter att vi pausat betalning måste något av följande uppfyllas:
   1. Säljaren godkänner att betalning sker till Köparen,
   2. Köparen godkänner att betalning sker till Säljaren,
   3. Vi bedömer att Köparens invändning om att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om är grundlös. Betalning sker då till Säljaren,
   4. Vi bedömer att Köparens invändning om att varan väsentligt avviker från vad parterna kommit överens om är korrekt och Köparen returnerat varan till Säljaren. Betalning sker då till Köparen,
   5. Vi bedömer att Säljarens invändning mot innehållet i returen är grundlös. Betalning sker då till Köparen,
   6. Vi bedömer att Säljarens invändning mot innehållet i returen är korrekt. Betalning sker då till Säljaren, eller
   7. Säljaren eller Köparen tillhandahåller oss en lagakraftvunnen dom eller beslut som anger vem som har rätt till betalningen.
 12. Immateriella rättigheter och marknadsföring
  1. Du ansvarar för att det innehåll (inklusive bilder, texter och varumärken) som tillhandahålls av dig inom ramen för Tjänsten, exempelvis i annonser, inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Vidare ansvarar du för att du har de rättigheter och tillstånd som krävs för att kunna uppfylla dina åtaganden enligt Villkoren.
  2. Vi förbehåller oss rätten att marknadsföra Säljarens varor och använda innehållet i annonser (inklusive men inte begränsat till innehåll som skyddas av immaterialrättsligt skydd) för sådan marknadsföring. Du upplåter härmed till oss en icke-exklusiv, oåterkallelig, global, kostnadsfri, fullt upplåtbar rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra sådant innehåll för marknadsföringsändamål. Du avstår härmed från rätten att bli namngiven som upphovsman till eventuella upphovsrättsligt skyddade verk i samband med vår marknadsföring.
 13. Inte möjligt att ångra ditt köp från oss
  1. Tjänsten tillhandahålls av oss som företag till Köpare och Säljare som ibland är konsumenter. När du som konsument köper tjänster av ett företag via Internet har du som regel fjorton (14) dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala överstiger 400 kronor. För att använda Tjänsten måste Köpare och Säljare dock frånsäga sig ångerrätt gentemot oss.
 14. Hur dina personuppgifter hanteras
  1. I samband med användningen av Tjänsten samlar vi in och använder dina personuppgifter. Dessa personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.
 15. Du kan inte överlåta dessa villkor
  1. Du har inte rätt att, helt eller delvis, överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till annan.
  2. Vi har rätt att överlåta samtliga våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till ett koncernbolag eller till tredje part. Sådan överlåtelse kan avse hela eller delar av våra skyldigheter och rättigheter enligt dessa Villkor.
 16. Ibland behöver vi ändra tjänsten eller villkoren
  1. Vi har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten eller i Villkoren. Vid ändringar i Villkoren kommer du att informeras om sådana ändringar. Vid väsentliga förändringar kommer du att informeras om villkorsändringarna innan de börjar gälla.
  2. Vi kan komma att implementera uppdateringar av Tjänsten i den utsträckning vi önskar och i samband med sådana uppdateringar eller förändringar stänga ned din tillgång till Tjänsten.
 17. Om du inte följer villkoren
  1. Om du skulle bryta mot Villkoren eller några instruktioner som tillhandahålls i enlighet med Villkoren har vi rätt att när som helst, och utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, på obestämd tid stänga ned din användning av Tjänsten, ta bort ditt användarkonto och vidta övriga erforderliga åtgärder, utan att det påverkar våra möjligheter att göra gällande andra rättigheter eller anspråk enligt Villkoren eller lag.
 18. Ansvar
  1. Vårt totala ansvar för skador som orsakas dig som näringsidkare enligt dessa Villkor per kalenderår begränsat till 20% av den ersättning vi har erhållit från dig för nyttjandet av Tjänsten under det kalenderår som skadan uppstod. Detta gäller endast i förhållande till dig som använder Treddy i din näringsverksamhet (ej konsumenter).
 19. Om det uppstår en tvist
  1. Vid eventuell tvist mellan Köparen och Säljaren ska de kontakta varandra för att lösa tvisten. Uppstår frågor kring Tjänsten som sådan kontaktar du istället oss.
  2. Om du som konsument inte är nöjd med vår hantering av eventuella klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer på www.arn.se
  3. Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.